Wie zijn wij?De gemeente is sinds november 2007 actief in Almere. 3 Chinese gezinnen hebben toen besloten dat zij Gods woord wilden verspreiden in Almere, met als doel de eerste Chinese gemeente te stichten. Dit hebben zij in samenwerking gedaan met CAMA, die heeft hen in die periode veel steun geboden en hulp verleend.

CAMA staat voor Christian and Missionary Alliance. In 1887 stichtte dr. A.B. Simpson deze beweging. Hij had een passie voor het doorgeven van de boodschap over Jezus aan de mensen. De CAMA legt de nadruk op zending, evangelisatie en gemeentestichting. Wereldwijd zijn er 25000 Cama gemeenten met ongeveer 3 miljoen leden in 61 landen. Er werken 1300 Cama zendelingen in 48 verschillende landen. Er zijn meer dan 100 theologische dagopleidingen en bijbelscholen met ongeveer 12.000 studenten over de wereld.

Wij, als gemeente, zijn dus niet alleen, we voelen ons verbonden met vele CAMA gemeentes wereldwijd. In Nederland zijn we onderdeel van ABC. Het staat voor Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten. De Alliantie is van start gegaan met 52 gemeenten en wordt geleid door een bestuur van 7 personen.

Voorgangster


Voorganger Liu studeerde in 1987 af aan Belgische Bijbelschool. Daarna was zij werkzaam in verschillende Chinese gemeentes. In 2007 onder Gods leiding stichten zij met haar man Chan en nog andere 2 families de eerste Chinese gemeente in Almere. Door haar voorgaande ervaring is ze erg begaan met de broeders en zusters in de gemeente. Ze luistert naar hun verhalen en ervaringen. Het mooiste in haar bediening, vindt zij, dat zij mag zien hoe God het leven van de mens verandert.

ANBI


Als een CAMA gemeente zijn wij aangesloten bij het kerkverband de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC-Gemeenten). Onze gemeente heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Dientengevolge zijn uw giften aan onze gemeente aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om aan de ANBI-status te blijven voldoen moeten wij enkele gegevens publiceren.

Deze kunt u hieronder bekijken:
ANBI-transparantiegegevens

1) Naam van het kerkgemeenschap
Chinese Cama gemeente Het Licht Almere
Kvk: 75792990

2) RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is 818704949

3) Contactgegevens
Naam ANBI: Chinese Cama gemeente Het Licht Almere
Telefoonnummer: 0627092898
RSIN: 818704949
Website adres: www.camahetlicht.nl
E-mail: wfliunl@yahoo.com
Adres: Prozastraat 121, 1321GZ Almere
Postadres: Parkwijklaan 10, 1326AS Almere

4) Samenstelling bestuur
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de kerkgenootschap Het Licht bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Chinese CAMA gemeente Het Licht Almere is lid van de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC-Gemeenten). De ABC-Gemeenten heeft een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Chinese CAMA gemeente Het Licht te Almere.

De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad. Voorganger, secretaris en penningmeester worden tot het bestuur gerekend. De voorganger is tevens voorzitter van de raad.

In onze gemeente telt de gemeenteraad momenteel 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. de gemeenteraad is verantwoordelijk voor de zaken van de gemeente en behartigt deze, initieert beleid, voert de besluiten van de ledenvergadering uit en beheert de goederen en financiële middelen van de gemeente.

De Algemene Ledenvergadering van de gemeente is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

5) Doelstelling/visie
De Chinese CAMA gemeente Het Licht Almere stelt zich ten doel mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. De Chinese CAMA gemeente Het Licht Almere is een kerk die er in de eerste plaats is voor Chinezen uit de wijde omgeving van Almere.

Een Evangelische gemeente van mensen voor wie een persoonlijke relatie met God voorop staat en die voluit willen gaan om het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken. In Almere, in Flevoland, in Nederland en uiteindelijk tot de verste uithoeken van de wereld. Een Kerk die God wil aanbidden met eerbied en eigentijdse middelen. Die mensen wil helpen groeien in hun geloof door een warme gemeenschap te vormen waarin aandacht is voor elkaar, voor levensvragen en actuele problemen. En die gelooft dat je niet alleen op zondag christen kunt zijn

6) Beleidsplan
Het Licht is een CAMA gemeente en als zodanig aangesloten bij de Alliantie voor Baptisten en CAMA gemeenten (ABC Gemeenten). Het beleidsplan van de ABC Gemeenten kunt u vinden via deze link: ABC Gemeenten

7) Beloningsbeleid
Het Licht is een financieel zelfstandige gemeente, die door giften in haar financiële behoeften voorziet. Gezien het beperkt aantal leden is de financiële draagkracht beperkt. In het nastreven van haar doelen heeft de gemeente sinds 2007 haar eerste part-time pastorale medewerker in dienst.

Gezien de beperkte financiële draagkracht van de gemeente is zij niet in staat haar medewerkers marktconform te belonen. Bij het bepalen van het salaris is wel gekeken naar salarisschalen van de PKN kerk en naar salarisschalen van rijksambtenaren met gelijkwaardige opleidings- en functieniveaus. In goed overleg met haar werknemers is de beloning met vooruitzicht op eventuele jaarlijkse salarisverhoging.

Naast salaris en de wettelijk verplichte vakantiegeld, krijgen de medewerkers vergoedingen voor telecommunicatiemiddelen en werkgelateerde reizen.

8) Verslag Activiteiten
De gemeenteraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het uitvoeren van praktische taken rond de Zondagdienst en bij het ondersteunen van geestelijke taken In het kader van onderwijs, kinder-en tienerwerk, huisbezoek en kringwerk. Naast Zondagdienst zijn er Bijbelstudies en kringwerk georganiseerd voor verschillende taalgroepen (Mandarijn en Kantonees).
De jaarlijkse feestdagen zijn goede gelegenheid om te evangeliseren. Er worden evangelisatie zondagen gehouden op de feestdagen zoals Het Chinees Nieuw Jaar, Pasen, Moederdag,Vaderdag, het Chinees Maanfeest en de kerst.
In het jaar 2014 is er ook een zomerkamp voor hele gemeente georganiseerd. Het was een onvergetelijk moment voor jong en oud. De eerste Zondag van november viert de gemeente haar jubileum. Het is altijd een mooi moment om terug te blikken, te danken en te vieren.

9) Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het gemeentelijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht Staat van Baten en Lasten onder punt 10 is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Vermogen van de gemeente wordt op de spaarrekening van de ING bank gezet.

10) Verkorte Staat van Baten en Lasten
De bedragen zijn afgerond.

Begroting Realisatie Realisatie
2022 2021 2020
 
Baten Ontvangen €26.888 €23.565 €23.725
giften
     
Lasten Samenkomst €2.857 €2.075 €2.254
 
Zondagsschool €1.400 €1.285 €1.206
 
Predikant €21.131 €19.084 €19.765
 
Rest €1.500 €1.204 €1.413
 
Totale lasten €26.888 €23.648 €24.636
 
Saldo - €83 - €911